Κατασκευές (Γενική εργολαβία)

Κατασκευές

Πρόκειται για την ανάληψη της κατασκευής του συνόλου ενός τεχνικού έργου «με το κλειδί στο χέρι».

Ο πελάτης συμβάλλεται αποκλειστικά με την ΕΡΓΟΣΤΗΛ Α.Ε. η οποία φέρει και την ευθύνη της έντεχνης και εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης του έργου, στα πλαίσια του συμφωνημένου προϋπολογισμού.

Στην περίπτωση αυτή η ΕΡΓΟΣΤΗΛ αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις του έργου (επικοινωνία με αρχές, υποχρεωτική & ιδιωτική ασφάλιση, εργασία, προμήθειες υλικών, ασφάλεια & υγιεινή κλπ), προαιρετικά δε αναλαμβάνει την μελέτη και την κατά νόμον επίβλεψη του έργου.