Διαχείριση Ποιότητας

Ergosteel

Η ΕΡΓΟΣΤΗΛ Α.Ε. εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 για την «κατασκευή και διαχείριση τεχνικών & ενεργειακών έργων».

Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΣΤΗΛ Α.Ε.

Ο έμπρακτος σεβασμός στον πελάτη και η αναγνώριση της επιχειρηματικής ευθύνης για την παροχή υψηλού και σταθερού επιπέδου υπηρεσιών στην αγορά αποτελούν τους στόχους της επιχείρησης.

Υπηρεσίες με τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά προϋποθέτουν τη συνεχή διασφάλιση της ποιότητας τους σε όλα τα στάδια, από την πρώτη επικοινωνία με τον πελάτη μέχρι και την παράδοση των υπηρεσιών και καταβάλλονται συνεχώς προσπάθειες για να εδραιωθούν η ευαισθησία και συνέπεια σε όλη την πυραμίδα των εργαζομένων έτσι ώστε η Διαχείριση της Ποιότητας να αποτελεί μία από τις ρυθμιστικές παραμέτρους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Η ανάγκη ικανοποίησης των πελατών, οδήγησαν στην υιοθέτηση ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας το οποίο εξελίσσεται και αναβαθμίζεται ώστε να μπορεί συνεχώς να καλύπτει τις επιχειρησιακές ανάγκες της ΕΡΓΟΣΤΗΛ Α.Ε.

Είναι προφανές ότι η χάραξη και η υιοθέτηση της πολιτικής για την ποιότητα δεν αποτελούν παρά μόνο ένα μέρος της προσπάθειας για την ικανοποίηση των πελατών. Παράλληλα, γίνονται συνεχείς και συντονισμένες προσπάθειες για να επιτευχθούν συγκεκριμένες και αξιόλογες βελτιώσεις. Οι προσπάθειες αυτές εκφράζονται κατ’ αρχήν με την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων, καθώς και με τη βελτίωση του επιπέδου ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών με βάση τα δεδομένα που επιστρέφουν από την αγορά (αξιολόγηση από τους πελάτες).

Εστίαση Στον Πελάτη

Η ΕΡΓΟΣΤΗΛ Α.Ε. προσδιορίζει τις ανάγκες και απαιτήσεις του κάθε πελάτη και τις μετατρέπει σε καθορισμένες απαιτήσεις με στόχο την προαγωγή της εμπιστοσύνης του προς τα αποτελέσματα των έργων που αναλαμβάνει.

Η Διοίκηση της εταιρείας διασφαλίζει την πλήρη κατανόηση και ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών που καθορίζουν:
-τον τρόπο επικοινωνίας με τον πελάτη
-τον τρόπο καταγραφής των απαιτήσεων του
-τον τρόπο συλλογής στοιχείων από τον πελάτη που αφορούν την αξιολόγησή του σχετικά με την ποιότητα των αποτελεσμάτων των αναληφθέντων έργων

ISO 9001:2008
ISO 9001:2008