Διαχείριση κατασκευής έργου (construction management)

Διαχείριση κατασκευής έργου (construction management)

Η εταιρεία μας δύναται να αναλάβει-συνήθως συμπληρωματικά της διαχείρισης του έργου – την διαχείριση της κατασκευής αυτού.

Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης συμβάλλεται απ’ ευθείας με κάθε έναν από τους συντελεστές του έργου (μελετητές, προμηθευτές υλικών, υπεργολάβους) αλλά υπό τον συντονισμό και καθημερινό έλεγχο της ΕΡΓΟΣΤΗΛ Α.Ε., η οποία φέρει και την ευθύνη της έντεχνης, εμπρόθεσμης και ασφαλούς ολοκλήρωσης του έργου.

Στην περίπτωση αυτή η ΕΡΓΟΣΤΗΛ φροντίζει για τα εξής:

Δημοπράτηση (κυρίως υπεργολαβιών)

 • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης
 • Διεκπεραίωση δημοπράτησης (επιλογή υποψηφίων αναδόχων, διενέργεια διαγωνισμού, αξιολόγηση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης)

Συμβάσεις

 • Σύνταξη συμβάσεων
 • Έλεγχος συμβάσεων

Εκτέλεση έργου

 • Γενικός Συντονισμός Έργου με Κ.τ.Ε. και εργολάβο, εργολάβους ή υπεργολάβους
 • Χρονοδιάγραμμα (σύνταξη & παρακολούθηση)
 • Συντονισμός Μελετών Εφαρμογής με Εκτέλεση (παροχή διευκρινήσεων, σκαριφημάτων κλπ.)
 • Οργάνωση εργοταξίου, καθοδήγηση & καθημερινή επί τόπου επίβλεψη συνεργείων
 • Διαχείριση αλλαγών (Νέες Τιμές & Εργασίες)
 • Ποιοτική παρακολούθηση έργου
 • Μέριμνα προμήθειας Υλικών Υποχρέωσης Κ.τ.Ε. (προσφορές, παραγγελίες, ποσότητες κλπ.)
 • Έλεγχος επιμετρήσεων
 • Έλεγχος λογαριασμών-πιστοποιήσεων, εντολή πληρωμής εργολάβων
 • Οικονομική παρακολούθηση έργου σε σχέση με προϋπολογισμό