Διαχείριση έργου (project management)

Διαχείριση έργου

Πρόκειται για τον συντονισμό των συντελεστών ενός τεχνικού έργου για λογαριασμό του πελάτη.

Ως διαχειριστής του έργου η ΕΡΓΟΣΤΗΛ Α.Ε. αναλαμβάνει τα παρακάτω:

  • Τον προσδιορισμό των απαιτήσεων του πελάτη
  • Τον συντονισμό των μελετών
  • Την δημοπράτηση του έργου
  • Την ανάθεση του έργου σε εργολάβο
  • Την παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου (επίβλεψη, χρονοδιάγραμμα, ποιοτικός έλεγχος, έλεγχος κόστους)
  • Τον συντονισμό επίλυσης προβλημάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου (τεχνικά, οικονομικά, διαχείριση claims εργολάβου), πάντοτε για λογαριασμό του πελάτη