Βιώσιμη ανάπτυξη-Περιβάλλον

Βιώσιμη ανάπτυξη-Περιβάλλον

Η αειφόρος ή βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και η καθημερινή λειτουργία της εταιρείας μας, σχεδιάζεται και υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα.

Γνώμονας της αειφορίας είναι η μέγιστη δυνατή απολαβή αγαθών από το περιβάλλον, χωρίς όμως να διακόπτεται η φυσική παραγωγή αυτών των προϊόντων σε ικανοποιητική ποσότητα και στο μέλλον.

Η βιώσιμη ανάπτυξη, πρέπει λοιπόν να είναι και πράσινη.

Η βιωσιμότητα υπονοεί ότι οι φυσικοί πόροι υφίστανται εκμετάλλευση με ρυθμό μικρότερο από αυτόν με τον οποίον ανανεώνονται, διαφορετικά λαμβάνει χώρα περιβαλλοντική υποβάθμιση.

H ΕΡΓΟΣΤΗΛ ΑΕ λειτουργεί με τρόπο ώστε σε κάθε εργοτάξιό μας να τηρούνται όλοι κανονισμοί που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και σε κάθε περίπτωση να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον μέσω της λειτουργίας της.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία μας δεσμεύεται:

  • Να συμμορφώνεται με τους Ελληνικούς & Ευρωπαϊκούς κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος
  • Να αναγνωρίζει και να αξιολογεί τις περιβαλλοντικές πλευρές των δραστηριοτήτων της.
  • Να υλοποιεί μεθόδους επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης υλικών εξοικονομώντας φυσικούς πόρους που υπάρχουν στα εργοτάξια
  • Να έχει την απαιτούμενη περιβαλλοντική ευαισθησία, τόσο σε ότι αφορά στο φυσικό περιβάλλον (χλωρίδα & πανίδα) όσο και στο τεχνητό περιβάλλον (διατήρηση αρχαίων & νεότερων μνημείων, καθαριότητα περιβάλλοντος χώρου κλπ)
  • Να παρέχει κατάλληλη περιβαλλοντική εκπαίδευση στους εργαζόμενους.
  • Να μειώνει την ποσότητα και την επικινδυνότητα των παραγομένων αποβλήτων και να διασφαλίζει τον ασφαλή χειρισμό και την απόρριψή τους